یک سوال بپرسید

کولر گازی - مدل EASY-18H10

سرمای ابریشمی : دریچه باد , به جای آنکه باد سرد را مستقیم به سمت فضای اتاق بفرستد , آن را به سمت سقف هدایت میکند . به این ترتیب , هوای خنک به طور یکنواخت در تمام اتاق پخش می شود .
24h19